리시아스(Λυσίας) 에라토스테네스 살해에 대한 변론(Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία) 31~35 희랍고전집


[31] καὶ οὕτω σφόδρα ὁ νομοθέτης ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς γυναιξὶ δίκαια ταῦτα ἡγήσατο εἶναι, ὥστε καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ταῖς ἐλάττονος ἀξίαις τὴν αὐτὴν δίκην ἐπέθηκε. καίτοι δῆλον ὅτι, εἴ τινα εἶχε ταύτης μείζω τιμωρίαν ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς, ἐποίησεν ἄν. νῦν δὲ οὐχ οἷός τε ὢν ταύτης ἰσχυροτέραν ἐπ’ ἐκείναις ἐξευρεῖν, τὴν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ταῖς παλλακαῖς ἠξίωσε γίγνεσθαι. Ἀνάγνωθι δέ μοι καὶ τοῦτον τὸν νόμον.

이렇게 입법자는 결혼한 여자에게는 이런 규정을 더욱 엄격하게 적용해야 한다고 생각했습니다. 비천하게 취급되는 첩실에게도 똑같은 정의가 적용되기 때문입니다. 결혼한 여자에게 이보다 무거운 처벌이 있었다면 그는 그것을 실행했을 것입니다. 실제로 그는 이보다 심한 경우를 보지 못해서 첩실과 같은 규정을 적용할 수밖에 없었습니다. 이제 나에게 법률을 읽게 해주십시오.

ΝΟΜΟΣ

[32] Ἀκούετε, ὦ ἄνδρες, ὅτι κελεύει, ἐάν τις ἄνθρωπον ἐλεύθερον ἢ παῖδα αἰσχύνῃ βίᾳ, διπλῆν τὴν βλάβην ὀφείλειν• ἐὰν δὲ γυναῖκα, ἐφ’ αἷσπερ ἀποκτείνειν ἔξεστιν, ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι• οὕτως, ὦ ἄνδρες, τοὺς βιαζομένους ἐλάττονος ζημίας ἀξίους ἡγήσατο εἶναι ἢ τοὺς πείθοντας•τῶν μὲν γὰρ θάνατον κατέγνω, τοῖς δὲ διπλῆν ἐποίησε τὴν βλάβην, ἡγούμενος τοὺς μὲν διαπραττομένους βίᾳ ὑπὸ τῶν βιασθέντων μισεῖσθαι,

법률

배심원 여러분, 들으십시오. 누군가가 자유로운 성인이나 아이를 강간했다면 그에게 두 배의 책임이 있다고 법률은 규정합니다. 누군가가 부녀자를 강간하는 경우에는(사형도 허용됩니다만) 동일한 처벌을 받아야 마땅합니다. 배심원 여러분, 그래서 법률은 부녀자를 간통한 자들보다 강간한 자들을 가볍게 처벌한다고 규정합니다. 전자는 죽음으로 처벌하지만, 후자는 두 배로 보상하면 되기 때문입니다. 법률은 강간자보다 간통자를 더 미워합니다.

[33] τοὺς δὲ πείσαντας οὕτως αὐτῶν τὰς ψυχὰς διαφθείρειν, ὥστ’ οἰκειοτέρας αὑτοῖς ποιεῖν τὰς ἀλλοτρίας γυναῖκας ἢ τοῖς ἀνδράσι, καὶ πᾶσαν ἐπ’ ἐκείνοις τὴν οἰκίαν γεγονέναι, καὶ τοὺς παῖδας ἀδήλους εἶναι, ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὄντες, τῶν ἀνδρῶν ἢ τῶν μοιχῶν. ἀνθ’ ὧν ὁ τὸν νόμον τιθεὶς θάνατον αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζημίαν.

간통자들은 이와 같이 피해자 자신들의 영혼을 파괴하며 남편보다도 더욱 가깝게 그들의 아내에게 접근하여 그들의 집안을 모두 자신의 손아귀에 넣고 주무르며 아이 아버지가 남편인지 간통남인지 헷갈리게 만듭니다. 이런 짓을 저지른 자에 대하여 입법자는 그를 죽이도록 처벌로 규정했습니다.

[34] Ἐμοῦ τοίνυν, ὦ ἄνδρες, οἱ μὲν νόμοι οὐ μόνον ἀπεγνωκότες εἰσὶ μὴ ἀδικεῖν, ἀλλὰ καὶ κεκελευκότες ταύτην τὴν δίκην λαμβάνειν• ἐν ὑμῖν δ’ ἐστί, πότερον χρὴ τούτους ἰσχυροὺς ἢ μηδενὸς ἀξίους εἶναι.

따라서 배심원 여러분, 법률은 제게 유죄가 아닌 무죄로 판결해야 할 뿐 아니라 정의를 지키도록 명령해야 합니다. 법률이 권위가 있느냐 아니면 아무 쓸모 없느냐는 여러분에게 달려 있습니다.

[35] ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι πάσας τὰς πόλεις διὰ τοῦτο τοὺς νόμους τίθεσθαι, ἵνα, περὶ ὧν ἂν πραγμάτων ἀπορῶμεν, παρὰ τούτους ἐλθόντες σκεψώμεθα, ὅ τι ἡμῖν ποιητέον ἐστίν. οὗτοι τοίνυν περὶ τῶν τοιούτων τοῖς ἀδικουμένοις τοιαύτην δίκην λαμβάνειν παρακελεύονται.

저는 모든 도시가 우리를 당황하게 만드는 문제를 그것을 통해 해결하고 어떻게 해야 하는지를 그것에 물어볼 수 있도록 법을 만들었다고 생각합니다. 이제 그것을 통해 이번 사건에 관해 잘못을 저지른 쪽이 누구인지를 가려내야 합니다.